سال 1400 «سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»
اعضای شورای اسلامی

لیست اعضای شوراهای اسلامی تابعه بخش مرکزی بیله سوار  ( دور چهــــــارم)

   دانلود : list shora.pdf           حجم فایل 1091 KB
اعضای شورای اسلامی

لیست اعضای شوراهای اسلامی تابعه بخش مرکزی بیله سوار  ( دور چهــــــارم)

   دانلود : list shora.pdf           حجم فایل 1091 KB